Print

3PAR host port 饱和导致的性能问题

2020-06-26发表

组网及说明

3par 20800 


 

port 0:5:1 为例10:50 10:55 时段, 数据量超 1.6 GB, 基本已经饱和,  达到了16Gb port 的上限, 所以 Qlen 很高, 造成主机口 高延时.问题描述

 客户反馈数据库反应慢,3par 端口延时高

过程分析

port 0:5:1 为例10:50 10:55 时段, 数据量超 1.6 GB, 基本已经饱和,  达到了16Gb port 的上限, 所以 Qlen 很高, 造成主机口 高延时.
在看主机 gdswj1w2 数据量峰值超 3GB/s, 而且没均匀分布到不同的主机口, 导致个别主机口压力过大. 引起高延时.66 gdswj1dw1        AIX-legacy   -      10000090FA6C4540 1:5:3


                                         10000090FA6D3318 0:5:3


                                         10000090FA6D3318 1:5:3


                                         10000090FA6D3318 0:5:1


                                         10000090FA6D3318 1:5:1


                                         10000090FA6C4541 1:5:3


                                         10000090FA6D3319 1:5:3


                                         10000090FA6C4540 0:5:3


                                         10000090FA6C4540 0:5:1


                                         10000090FA6C4540 1:5:1


                                         10000090FA6C4541 0:5:3


                                         10000090FA6C4541 0:5:1


                                         10000090FA6C4541 1:5:1


                                         10000090FA6D3319 0:5:3


                                         10000090FA6D3319 0:5:1


                                         10000090FA6D3319 1:5:1


67 gdswj1dw2        AIX-legacy   -      10000090FA6D3511 0:5:3


                                         10000090FA6D33D1 0:5:3


                                         10000090FA6D33D0 0:5:3


                                         10000090FA6D3510 0:5:3


                                         10000090FA6D3511 1:5:3


                                         10000090FA6D33D1 1:5:3


                                         10000090FA6D33D0 1:5:3


                                         10000090FA6D3510 1:5:3


                                         10000090FA6D3511 0:5:1


                                         10000090FA6D33D1 0:5:1


                                         10000090FA6D33D0 0:5:1


                                         10000090FA6D3510 0:5:1


                                         10000090FA6D3511 1:5:1


                                         10000090FA6D33D1 1:5:1


                                         10000090FA6D33D0 1:5:1


                                         10000090FA6D3510 1:5:1


 


 


建议 检查 多路径软件配置, 系统是否是均衡使用每个port,  尽量将主机流量均匀分布到 不同的 port.


 


 

解决方法

重新配置多路径软件配置, 均衡数据流量.