Print

R4900 g2服务器默认的HDM地址和登录账号是什么?

2017-07-19 发表

问题描述

R4900 G2服务器默认的HDM地址和登录账号是什么?


解决方法

             

HDM共享网络接口

DHCP自动获取

HDM专用网络接口

192.168.1.2/24

默认用户名:admin

默认密码:Password@_


答案来自于 网渣的化身